Ogłoszenie o przetargu - budowa sali sportowej w Owieczkach

2013-02-18 00:00:00

Ogłoszenie o przetargu - budowa sali sportowej w Owieczkach Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubowo.pl

Łubowo: Budowa sali sportowej w Owieczkach, gmina Łubowo
Numer ogłoszenia: 67206 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubowo , Łubowo 1, 62-260 Łubowo, woj. wielkopolskie, tel. 61 4275930, faks 61 4275858.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali sportowej w Owieczkach, gmina Łubowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnej sali sportowej w Owieczkach. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: Roboty ziemne i fundamentowe, Konstrukcja ścian przyziemia, strop nad magazynem, Głowna połać dachu, Zabudowa drewniana dachu Zabudowa ścian szczytowych i pokrycie z blachy, Dach nad magazynem, Zabudowa podcienia, Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe Posadzki, Tynki i okładziny ścian, Stolarka drzwiowa, Elewacja, Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja wentylacji i ogrzewania Instalacja hydrantów wewnętrznych, Przyłącza wodne, Przekładany odcinek rurociągu wodnego, Instalacja dla hydrantu zewnętrznego Instalacja gazowa, Instalacja oświetlenia, Instalacja odgromowa wraz z wyrównawczą Sala będzie dostawiona do istniejącego lecz podlegającego przeróbce w czasie późniejszym zaplecza. Przebudowa zaplecza nie jest przedmiotem przetargu. Budowa drogi dojazdowej określonej w dokumentacji oraz aneksie do projektu również nie jest przedmiotem przetargu. Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót (jako element pomocniczy) zostały zawarte w zał. nr 7 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych (ewentualne roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji umowy muszą być wprowadzone do umowy aneksem, zasadność ich wykonania potwierdzona protokołem konieczności i kosztorysem zamiennym zaakceptowanym przez strony umowy, koszty robót zostaną wliczone w cenę ryczałtową - mogą to być jedynie zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy, nie mogą zmieniać zakresu zamówienia). Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania w budownictwie a także zapewniać sprawność eksploatacyjną..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferent jest zobowiązany złożyć wadium przed terminem składania ofert w formie określonej przez Ustawę, przy czym w przypadku wpłacenia wadium w formie pieniężnej poniższą kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego: Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Łubowie Konto nr: 74 9068 0003 0000 0101 4006 5402 Kwota wadium musi znajdować się na koncie najpóźniej w terminie składania ofert. Kwota wadium wynosi 20.000,00 zł (dwadzieściatysięcyzłotych 00/100). Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wadium powinna być dołączona do oferty zaś oryginał należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Łubowo.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - roboty budowlane polegające na wykonaniu przynajmniej 1 budowy budynku o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (np. referencje) - zgodnie z zał. nr 3 niniejszej SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VII siwz. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły spełnia- nie spełnia
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: kierownik budowy -posiadający uprawnienia w specjalności ogólnobudowlanej - bez ograniczeń. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VII siwz. Dokumenty załączone do oferty (zał. nr 4), weryfikowane będą wg formuły spełnia- nie spełnia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową (opinia bankowa) lub posiada zgromadzone środki na koncie, w wysokości minimum 50% wartości przedstawionej oferty netto. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VII siwz. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły spełnia- nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
zgodnie ze SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1. Wykonawcy służy prawo przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy o czas trwania przeszkody; w przypadku: a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, b) na skutek działania Siły wyższej , c) działania Władz Administracyjnych, d) z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 3. Zamawiający może jednostronnie wstrzymać wykonywanie robót przez Wykonawcę, jeżeli prace objęte niniejszą umową uzależnione będą od wykonania innych prac towarzyszących lub procesów technologicznych. 4. Oprócz zmian dotyczących terminu wykonania robót zamawiający dopuszcza wprowadzanie korekt umowy dot. wprowadzonych w trakcie trwania umowy regulacji prawnych np. zmiany wysokości podatku VAT. 5. Przewiduje się również możliwość wprowadzenia zmian osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach oraz w SIWZ. Wykonawca może dokonać zmiany osób za uprzednią zgodą Zamawiającego. 6. Dopuszczalne są zmiany związane z ewentualnymi robotami zamiennymi, na które obie strony wyrażą zgodę jak opisano w pkt. IV SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest refundowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Odnowa i rozwój wsi..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

siwz
wzor umowy
zal 7

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/przetarg,ogloszenie-o-przetargu-budowa-sali-sportowej-w-owieczkach.html