Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubowo w roku 2019

  • Dodano: 2018-12-12 00:00:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu

271.14.2018                                                                                   Łubowo 12.12.2018r.

 

                                              

                           

                           

Dotyczy postępowania:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubowo w roku 2019”


Zawiadomienie o wyniku postępowania/wyborze oferty najkorzystniejszej/wykluczeniu wykonawców/ odrzuceniu ofert


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający informuje, że:

 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę  wykonawcy:

KDS Sp. z o.o.

Ul. Północna 1

61-719 Poznań
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta potwierdza warunki udziału w postępowaniu. Liczba uzyskanych punktów wynosi 100,00. Jest to jedyna oferta złożona w postępowaniu.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja cena

Punktacja

Termin płatności

Suma punktów

1.

KDS Sp. z o.o.

Ul. Północna 1

61-719 Poznań

60,00

40,00

100,00

 

2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Przewodniczący Komisji  Przetargowej

 

Tomasz Hartwich