Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu: Zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne w wysokości do 1 800 000,00zł dla inwestycji: „ Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Łubowo

2018-05-16 00:00:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

271.6.2018                                                                                    Łubowo 16.05.2018r.

 

                                                                          

                 

 

Dotyczy postępowania:  

Zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne w wysokości do 1 800 000,00zł dla inwestycji: „ Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Łubowo

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania/wyborze oferty najkorzystniejszej/wykluczeniu wykonawców/ odrzuceniu ofert

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) , zamawiający informuje, że:

 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę  wykonawcy:

 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie,

ul. Turecka 10

62-709 Malanów

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta potwierdza warunki udziału w postępowaniu. Liczba uzyskanych punktów wynosi 100,00. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert.

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja cena

Punktacja

termin uruchomienia transzy kredytu

Suma punktów

2.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie,

ul. Turecka 10

62-709 Malanów

60,00

40,00

100,00

3.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

41,76

40,00

81,76

 

2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Hartwich

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/przetarg,wybor-oferty-najkorzystniejszej-w-postepowaniu-zaciagniecie-i-obsluga-kredytu-dlugoterminowego-3.html