Zaproszenie do składania ofert - budowa oświetlenia ulicznego w Łubowie

  • Dodano: 2021-09-24 08:35:00
  • Drukuj

Wójt Gminy Łubowo zaprasza do składania ofert na realizację zadania: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubowo, dz. nr 71/11 , obręb Łubowo, gmina Łubowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2021

Z wyłączeniem procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość zamówienia (art. 2 ust.1 pkt 1. ustawy z 11.09.2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami)

 

Zamawiający:

Gmina Łubowo

tel. (061) 427-59-20

Zadanie:

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubowo, dz. nr 71/11 , obręb Łubowo, gmina Łubowo”.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w m. Łubowo dz. 71/11 obręb Łubowo, gmina Łubowo ,na którą składają się w szczególności:

-montaż szafki oświetleniowej SO,

-budowa linii kablowej nN 0,4kV

-ustawienie słupów oświetleniowych,

-montaż opraw oświetleniowych,

zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce inwestycji: Łubowo dz. 71/11 obręb ewidencyjny nr 0008 Łubowo; jednostka ewidencyjna nr 300306_2 Łubowo; gmina Łubowo; powiat gnieźnieński; województwo wielkopolskie.

2. Termin wykonania zamówienia:

40 dni od podpisania umowy

3. Sposób i termin składania ofert:

w zamkniętej kopercie, do dnia 30.09.2021r. do godz. 15.00,  w Urzędzie Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1

Do pobrania:

zapytanie

formularz ofertowy

specyfikacja techniczna

projekt umowy