Zestawienie ofert w postępowaniu na: „Zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne w wysokości do 1 800 000,00zł dla inwestycji: „ Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Łubowo””

2018-05-14 00:00:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje zestawienie ofert w przedmiotowym postępowaniu

                                                                                                                                             Łubowo, dnia 14.05.2018r.

 

Informacja dot. ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Ogłoszenie nr 551415-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Gmina Łubowo: „Zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne w wysokości do 1 800 000,00zł dla inwestycji: „ Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Łubowo””

 

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, Gmina Łubowo informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono niżej wyszczególnione oferty.

 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 445.000,00 zł brutto.

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto zł)

Termin wykonania zamówienia               

Termin uruchomienia transzy

Warunki płatności

1.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie,

ul. Turecka 10

62-709 Malanów

322.868,31

15.12.2027

1 dzień roboczy

Nie dotyczy

2.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

463.637,35

15.12.2027

1 dzień roboczy

Nie dotyczy

                                                                             

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Hartwich

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/przetarg,zestawienie-ofert-w-postepowaniu-na-zaciagniecie-i-obsluga-kredytu-dlugoterminowego-1.html