Zestawienie ofert w postępowaniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubowo od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2022r.

  • Dodano: 2020-07-24 11:42:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje zestawienie ofert, które wpłynęły przedmiotowym postępowaniu

Dz.U./S S118 19/06/2020286821-2020-PL

Gmina Łubowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubowo od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2022r.
 

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, Gmina Łubowo informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono niżej wyszczególnione oferty.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 489.023,00 zł brutto.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa, łączna, dla porównania ofert

(brutto zł)

Termin płatności faktury

Termin wykonania usługi

1.

Alkom Firma Handlowo – Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz
ul. Falista 6/1
61-249 Poznań

3.061.206,00

30 dni

od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2022r.

 

 

 

 

 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Hartwich