Zestawienie ofert w postępowaniu pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ... na 2020

2019-11-27 14:08:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje zestawienie dot. złożonych ofert

Łubowo, dnia 27.11.2019r.

 

Informacja dot. ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gmina Łubowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubowo od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020r

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, Gmina Łubowo informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono niżej wyszczególnione oferty.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1.027.860,00zł brutto.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa, łączna, dla porównania ofert

(brutto zł)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1.

ALKOM Firma Handlowo – Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz
ul. Falista 6/1
61-249 Poznań
 

1.023.496,56

Od 01 stycznia do 31 sierpnia 2020r.

30 dni

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Hartwich

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/przetarg,zestawienie-ofert-w-postepowaniu-pn-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-2.html