Zestawienie ofert w postępowaniu: Zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne w wysokości do 455 000,00zł dla inwestycji: „ Zintegrowany niskoemisyjny transport ...

2019-06-12 13:53:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje zestawienie ofert w przedmiotowym postępowaniu

Łubowo, dnia 12.06.2019r.

 

Informacja dot. ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie nr 554839-N-2019 z dnia 2019-05-31 r.

 

Gmina Łubowo: Zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne w wysokości do 455 000,00zł dla inwestycji: „ Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim-Lednogóra, gmina Łubowo”

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, Gmina Łubowo informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono niżej wyszczególnione oferty.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 161.000,00 zł brutto.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto zł)

Termin wykonania zamówienia

Termin uruchomienia transzy

Warunki płatności

1.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
ul. Turecka 10
62-709 Malanów

 

105.567,28

Do końca spłaty kredytu

1 dzień

n.d.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Hartwich

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/przetarg,zestawienie-ofert-w-postepowaniu-zaciagniecie-i-obsluga-kredytu-dlugoterminowego-na-1.html