Decyzja umarzająca postępowanie

2019-04-23 00:00:00

Na podstawie art. 63 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2019r. poz 630 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71) oraz na podstawie art. 105 w związku z art. 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz.60 ze zm.),umarzam w całości postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali produkcyjno-magazynowej, na terenie działki nr ew.174/21 obręb Fałkowo, Gmina Łubowo.

decyzja6220.06.2019.pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,decyzja-umarzajaca-postepowanie.html