Informacja dot. odpadów komunalnych

2016-02-09 13:09:00

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.) Gmina Łubowo udostępnia informacje dot. odpadów komunalnych

a)

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Łubowo

Firma Handlowo – Usługowa „ALKOM” Henryk Sienkiewicz, z siedzibą w Poznaniu (61-249) przy ul. Falista nr 6/1

Oddział:

62-200 Gniezno

ul. Konikowo 12

b)

Miejsce zagospodarowania  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Łubowo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

w Lulkowie, gm. Gniezno

c)

Osiągniętych przez gminę wymaganych poziomów recyklingu:

1) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

2)  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu

3) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 dane za rok 2014 r.

 

 

1) 280,47 %

2)    19,96 %

3)  100 %

d)

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Łubowo jest prowadzony przez Firmę Handlowo – Usługowa „ALKOM” .

Stacjonarny PSZOK zlokalizowany jest w PRZYBOROWIE nr 4H (na terenie oczyszczalni ścieków)

Odpady można oddawać  w każdy:

wtorek  8.00 – 14.00

czwartek 12.00 – 18.00

sobota  10.00 – 14.00

Ponadto 1 raz w miesiącu w trzech różnych miejscowościach jest organizowany mobilny PSZOK –  zgodnie z harmonogramem.

e)

Podmioty zbierające sprzęt elektroniczny i elektryczny (ZSEE) pochodzący z gospodarstw domowych

Firma Handlowo – Usługowa „ALKOM”

Henryk Sienkiewicz,

61-249 Poznań, ul. Falista 6/1

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,informacja-dot-odpadow-komunalnych.html