Informacja dot. warunków zatrudnienia w nowym żłobku

2019-03-18 14:23:35

Wójt Gminy Łubowo informuje o planowanym naborze na pracowników powstającego żłobka gminnego w Łubowie. Z uwagi na to, że została podpisana promesa na dotację dla Gminy Łubowo na utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobek) w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 Gmina Łubowo przedstawia założenia dotyczące kwalifikacji opiekunów w nowym żłobku.

Rekrutacja pracowników planowana jest na przełomie sierpnia/września, lecz  termin ten należy uznać za bardzo przybliżony. 

Planowane otwarcie nowej instytucji opieki nad dziećmi przewidziano na listopad/grudzień 2019r. 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które są zainteresowane pracą w nowym żłobku, chciałyby uzupełnić swoje kwalifikacje itd.  publikujemy wstępne wymagania dot. poszukiwanych pracowników. 

Poniższe wynika  z Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje:

 

1)     pielęgniarki,

 

2)     położnej,

 

3)     opiekunki dziecięcej,

 

4)     nauczyciela wychowania przedszkolnego,

 

5)     nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji lub terapeuty pedagogicznego.

 

Ponadto opiekunem w żłobku może być także osoba, która posiada co najmniej:

 

1)     wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

 

lub

 

2)     wykształcenie średnie, lub średnie branżowe oraz:

 

a)     co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

 

lub

 

b)   przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna. Szkolenie to powinno być zgodne z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Jeśli kandydat do pracy ma 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 oraz średnie wykształcenie, ale nie pracował z dziećmi w tym wieku przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

 

 

KWALIFIKACJE DYREKTORA

 

Z kolei aby zostać dyrektorem żłobka należy posiadać:

 

1)    wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi,

 

2)    albo wykształcenie co najmniej średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. 

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

Wszystkie osoby sprawujące opiekę na dziećmi (w tym opiekunowie i dyrekcja) muszą także: 

 

1)     dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

 

2)     nie być (przy czym chodzi również o zdarzenia przeszłe) pozbawionym władzy rodzicielskiej ani ograniczonym, ani zawieszonym w jej wykonywaniu,

 

3)     wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 

4)     nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

 

Ponadto opiekun w żłobku jest obowiązany, na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, do poddania się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Powyższe ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ogłoszenia o konkursie na wolne stanowisko pracy.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,informacja-dot-warunkow-zatrudnienia-w-nowym-zlobku.html