Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola

2018-04-05 07:55:00

Zarządzenie nr 10.2018 Wójta Gminy Łubowo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Przedszkola nr 1 w Fałkowie, 62-262 Fałkowo 136A, Przedszkola nr 2 w Woźnikach „Tęczowy Domek”, Woźniki 33a, 62-260 Łubowo

Zarządzenie nr 10.2018

Wójta Gminy Łubowo

z dnia 28 marca 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:

Przedszkola nr 1 w Fałkowie, 62-262 Fałkowo 136A,

Przedszkola nr 2 w Woźnikach „Tęczowy Domek”, Woźniki 33a, 62-260 Łubowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587)  zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora:

Przedszkola nr 1 w Fałkowie, 62-262 Fałkowo 136A oraz

Przedszkola nr 2 w Woźnikach „Tęczowy Domek”, Woźniki 33a, 62-260 Łubowo.

 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zamieszcza się:

1.      na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łubowo,

2.      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubowie,

3.      na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

§ 3

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw oświaty Pani Annie Ozimkowskiej-Szeląg.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Wójt Gminy

Andrzej Łozowski

pobierz 

konkurs

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,konkurs-na-stanowisko-dyrektora-przedszkola.html