NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

2018-04-09 08:23:30

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŁUBOWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY


DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŁUBOWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
  
1.     Stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY 


2.     Wymiar czasu pracy 1/4 etatu
  
3.     Wymagania niezbędne
a) posiada obywatelstwo polskie 
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych 
c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa skarbowe 
d) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku – tzn. spełnia jeden z poniższych warunków: 
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości 
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej   6-letnią praktykę w księgowości - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów 
- posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów. 
- jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.


4.     Wymagania dodatkowe
a) umiejętności zawodowe:   znajomość prawa w zakresie finansów publicznych (m. in. ustawy o:  finansach publicznych,  rachunkowości, przepisów w zakresie rachunkowości budżetowej,  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wynagradzaniu pracowników zatrudnionych w instytucji kultury, zagadnień dotyczących podatków            i ubezpieczeń społecznych, kodeksu pracy),
b) predyspozycje osobowościowe: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność,  komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 
  
5.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a)   zadania główne: 
całość zadań związanych z prowadzeniem rachunkowości Biblioteki Publicznej Gminy Łubowo  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami 
b)   zadania pomocnicze: 
w zakresie księgowości budżetowej, sprawozdawczości, gospodarki finansowej, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń dla pracowników, opracowywanie planu dochodów, wydatków oraz sprawozdań – przestrzeganie prawidłowości, terminowości, rzetelności, przygotowywania, sprawdzania i księgowania dokumentów księgowych, prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych, analiza realizacji budżetu, obsługa programu finansowo-księgowego , dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, naliczanie i przekazywanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników i świadczeniobiorców, całość spraw związanych ze środkami trwałymi, inwentaryzacją, prowadzenie całokształtu spraw księgowych związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym , wykonywanie dyspozycji środkami z rachunku instytucji kultury itp. 

c)   zakres ogólnych obowiązków :   
      realizacja statutowych założeń biblioteki, wykonywanie służbowych poleceń Dyrektora.

 
6.     Wymagane dokumenty
1)    list motywacyjny; 
2)    życiorys
3)    kwestionariusz osobowego kandydata na pracownika; 
4)    kserokopie świadectw pracy  
5)    kserokopie dokumentów  potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe; 
6)    oświadczenie o niekaralności (przed zawarciem umowy kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
7)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

8)    zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
9)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. z 2015 roku Dz. U. poz. 2135 z późn. zm.). 
  
 Informacje dodatkowe:                                                                                                                             Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 15.05.2018 r. na adres:                                                                                                         Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo,  Łubowo 13f,    62-260 Łubowo                                                                                                   Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej .
Kandydaci o wynikach naboru i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni indywidualnie. 
  
Nabór na wolne stanowisko przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Biblioteki .
Przewidywane zatrudnienie od 1 lipca 2018 r. 

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-glowny-ksiegowy.html