Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

2018-11-19 15:33:00

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łubowo o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie, 62-262 Fałkowo 44a.

Druki zgłoszenia dostępne są w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łubowie, 62-262 Fałkowo 44a lub na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łubowie: http://www.lubowo.pl/strona,pliki-do-pobrania.html oraz u sołtysów.

Wypełnione druki prosimy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łubowie j. w. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zgk@lubowo.pl

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie będą kontrolować rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubowo są następujące podmioty:

Wykaz podmiotów pobierz.doc prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Druk zgłoszenia do pobrania tutaj: zgloszenie_zbiornika.doc

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obowiazkowa-ewidencja-zbiornikow-bezodplywowych-szamb-oraz-przydomowych-oczyszczalni-sciekow.html