Obwieszcenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Dodano: 2016-08-02 06:00:00
  • 2114 wyświetleń
  • Drukuj

Wójt Gminy Łubowo, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016r. poz 353). ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm. ) zawiadamia , że w dniu 05.10.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków, kanalizacji deszczowej z urządzeniami oczyszczającymi oraz sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody w m. Fałkowo, gm Łubowo”

Załączniki
obwieszczenie