Obwieszczenie

2017-07-03 06:00:00

Na podstawie art 49, art 61 paragraf 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz. U z 2016 poz. 23 ze zm., w związku z art. 73 ust 1, art 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 poz 353 ze zm.) zawiadamiam

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-26.html