Obwieszczenie

  • Dodano: 2018-06-05 06:00:00
  • 1260 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze. zm.) - dalej zwanym „kpa”, w związku z art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.) - dalej zwaną „ustawą ooś”, zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z dnia 17.05.2018r. inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań reprezentowanej przez Małgorzatę Fedder Biuro Projektów GEOPOL Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kasprzaka 45, 60-245 Poznań zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji po nazwą „Rozbudowa Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii III „Pierzyska” przy drodze S5 – Budowa stacji paliw na działkach nr 352/2 i 3353, obręb 0008 Łubowo”.

Załączniki
Obwieszczenie