Obwieszczenie

2019-03-08 08:45:00

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. Poz. 2096 ze. zm.) - dalej zwanym „kpa”, w związku z art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.)

Obwieszczenie.pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-56.html