Obwieszczenie - Leśniewo

2018-10-10 06:00:00

Na podstawie art. 79 ust 1 w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 49 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Łubowo II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Leśniewo, gmina Łubowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie” na dz. 47 w m. Leśniewo, gm. Łubowo” oraz o możliwości zgłoszenia dalszych ewentualnych żądań w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w tutejszym Urzędzie.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-lesniewo.html