OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

2014-06-20 09:30:32

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zn.) w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-i-wystapieniu-do-organow-2.html