Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2019-02-08 08:46:00

Na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 63 ust.1 i ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018r., poz. 2091 ze zm.)

Postanowienie.pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-o-wydaniu-postanowienia-o-odstapieniu-od-obowiazku-przeprowadzenia-oceny-3.html