OGŁOSZENIE wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowicach dla obszarów: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 oraz o opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

2018-03-23 06:00:00

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r poz.1073 ze zmianami), oraz jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust.1 art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) i po podjęciu przez Radę Gminy Łubowo uchwały nr XV/111/2016 z dnia 18 marca 2016r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędna dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowicach dla obszarów: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie urzędu Gminy Łubowo1 62-260 Łubowo w dniach od 30.03.2018r do 20.04.2018r w godzinach urzędowania.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-4.html