Ogłoszenie - Chwałkówko

2015-03-20 06:00:00

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ogłaszam, że w sprawie:

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-chwalkowko.html