Ogłoszenie o naborze LGD - 6/2018

2017-12-20 14:51:16

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na: Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru


WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Termin składania wniosków: 02 stycznia 2018r. do 22 stycznia 2018r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 456 022,70 zł.

Forma wsparcia i intensywność pomocy:
Refundacja poniesionych kosztów: jednostki sektora finansów publicznych – max. 63,63%, organizacje pozarządowe – mak. 90%, pozostali beneficjenci – mak.50%.

Miejsce i tryb składania wniosków
Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.

Zakres tematyczny naboru:
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Warunki udzielania wsparcia:
1.    2 wnioski należy złożyć  wraz z  wymaganymi załącznikami  w miejscu  i  terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2.    Operacja musi być zgodna z LSR.
Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1. Wspieranie  zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach
Cel szczegółowy 1.1. Rozwój funkcji rekreacyjnych lub turystycznych lub kulturalnych obszaru
Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru.

3. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.


Planowane do osiągnięcia w ramach naboru wskaźniki
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej – 2 sztuki.

Sposób składania wniosku    
2 Wnioski  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze  LGD  „Trakt Piastów” osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wniosek z załącznikami
Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1:
– oświadczenie o liczbie mieszkańców miejscowości, w której planowana jest realizacja operacja według wzoru udostępnionego przez LGD,
- oświadczenie o zastosowaniu rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, Uzupełnienia:
Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji  lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD „Trakt Piastów”  może wezwać Wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.
W przypadku wystąpienia w/w wezwania procedura wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia ulega wydłużeniu o 7 dni.

Dokumentacja konkursowa
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz na stronie internetowej www.traktpiastow.pl.

Dodatkowo informacje
Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.
Katarzyna Wielgosz – 601 534 502
Małgorzata Blok - 601 251 501
                                                                                                                                 

 

Wniosek i załączniki

Formularze

 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

o    Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - obowiązuje od 16.10.2017 r.

o    Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z

o    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (.pdf)

o    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia (.excel)

o    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 3z (zaktualizowano 1.12.2017 r.)

o    Biznesplan (.pdf) - wersja 3z

o    Biznesplan (.docx)- wersja 3z

o    Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 3z

o    Pomocnicze tabele finansowe biznesplanu

o    Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf)

o    Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.excel)

o    Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Dodatkowo

- Oświadczenie o liczbie mieszkańców miejscowości, w której planowana jest realizacja operacja,

- Oświadczenie o zastosowaniu rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu,

 

Pozostałe

- Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2023

- Kryteria wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1

 

 

Data ogłoszenia 18.12.2017 r.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-naborze-lgd-6-2018.html