OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ŁUBOWO obejmującej część terenu w obrębie ŁUBOWO. oraz opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko

2016-10-28 06:00:00

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz. U. z 2013 r.poz.1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łubowo uchwały: nr XXI/59/2016 z dnia 28 .09. .2016 r. o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubowo dla części obrębu Łubowo i o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-czesciowej-zmiany-studium-uwarunkowan.html