OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lednogórze obejmującego części działek nr ewid.: 18/13, 18/4 oraz o opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

2018-02-02 06:00:00

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2017 poz. 1073), oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40 ,art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) i po podjęciu przez Radę Gminy Łubowo uchwały nr XXXIV/290/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia:

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-3.html