Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łubowie dla obszarów : nr 1 , nr 2 i nr 3

  • Dodano: 2015-12-18 06:00:00
  • 3361 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015r poz. 199 t.j. ze zmianami) oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235) i po podjęciu uchwały Rady Gminy Łubowo Nr XII/90/2015 z dnia 24.11.2015r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia:

Załączniki
internet