OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łubowie dla obszaru obejmującego działki nr ewid. : 134/13. 134/14. i 134/15

2016-03-25 06:00:00

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015r poz. 199 t.j. ze zmianami) oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235) i po podjęciu uchwały Rady Gminy Łubowo Nr XV/107/2016 z dnia 18 marca 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łubowie dla obszaru obejmującego działki nr ewid.:138/13, 138/14, i 138/15 o prognozy oddziaływania na środowisko Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Łubowo, Łubowo 1, 62-260 Łubowo w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Łubowo. Wójt Gminy Łubowo

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html