Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR model A26P

2019-02-06 09:30:00

Wójt Gminy Łubowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego

Wójt Gminy Łubowo

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samochodu marki Star, model pojazdu A26P

użytkowanego jako samochód specjalny pożarniczy

 

 

 

Regulamin przetargu

na sprzedaż ruchomości – samochodu marki Star, model pojazdu A26P

użytkowanego jako samochód specjalny pożarniczy, stanowiącego własność Gminy Łubowo

 

§1.1 Przedmiotem sprzedaży jest własność Gminy Łubowo samochodu marki Star, model pojazdu A26P użytkowany jako samochód specjalny pożarniczy

 

2. Dane identyfikujące pojazd:

1) numer rejestracyjny: PZL 2916

2) numer Vin: 130997

3) rok produkcji: 1975

4) pojemność silnika: 4680,00 cm³ moc: 105KM

5) data ważności badań technicznych: brak

6) ubezpieczenie OC – do listopada 2019

 

§2.1 Przedmiot przetargu można obejrzeć  na terenie Gminy Łubowo, w miejscowości Woźniki,  62-260 Łubowo do dnia 19.02.2019r. po uprzednim umówieniu – kontakt podano poniżej.

2. Wszelkich informacji o samochodzie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łubowie, pod numerem tel. 61/427-59-26.

 

§3.1 Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę przetargu ustnego nieograniczonego .

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2019r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej nr 18 Urzędu Gminy w Łubowie.

4. Cena wywoławcza: 9.756,10 zł netto (słownie: dziewięćtysięcysiedemsetpięćdziesiątsześćzł 10/100)

5.Wysokość wadium wynosi 500,00 zł (słownie: pięćsetzł 00/100).

6. Minimalne postąpienie wynosi: 100,00 zł

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium konto Urzędu Gminy Łubowo

Nr 74 9068 0003 0000 0101 4006 5402  w WBS Łubowo (z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Łubowo najpóźniej w dniu 18.02.2019r.), które należy przedłożyć Komisji przetargowej wraz z dowodem osobistym.

 

§4.1. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny  nabycia. Pozostałą część ceny należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędy Gminy Łubowo nr 31 9068 0003 0000 0101 4006 5400 przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ulega  przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.

 

§5.1 Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,

2. Nie unieważnia się przetargu jeżeli osoba, która wygrała stwierdzi, że nie zapoznała się ze stanem faktycznym pojazdu.

3. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

 

§6.1. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny dopóty, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia.

2. Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł

3. Po ustaniu postąpień, osoba prowadząca przetarg wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby, która wygrała przetarg.

4. Ostateczna cena zaoferowana przez uczestnika przetargu jest cena netto. Do tej ceny należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

§7.1 Komisja przetargowa sporządza protokół z przetargu, w którym określa:

1) termin i miejsce przetargu,

2) liczbę osób dopuszczonych do przetargu,

3) imię i nazwisko oraz adres nabywcy lub nazwę i siedzibę, jeżeli nabywcą jest osoba prawna.

 

§8.1 Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą po wpłaceniu  ceny brutto nabycia pomniejszona o wartość wpłaconego wadium na konto Gminy w terminie 7 dni licząc od dnia licytacji z jednoznacznym wydaniem przedmiotu przetargu.

 

§9 Niniejszy regulamin podlega odczytaniu i przyjęciu przez uczestników przetargu.

 

 

 

wycena pojazdu - pobierz

 

Łubowo, dnia 06.02.2019r.

 

 

 

 

Ogłoszenie wywieszono: ……………………...

1) na tablicy ogłoszeń UG

2) na stronie internetowej www.lubowo.pl

 

UWAGA:

 

zdjęcie pochodzi z serwisu: prl998.pl i nie przedstawia sprzedawanego auta - jest tylko elementem graficznym ogłoszenia

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-sprzedazy-samochodu-pozarniczego-marki-star-model-a26p.html