OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej dla działki nr ewid 207/2 w Łubowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-06-02 06:00:00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm. .) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz. U. 2016 poz. 353.) oraz uchwały Rady Gminy Łubowo Nr XXVI/293/2013 z dnia 13.06.2013 r o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu Wójt Gminy Łubowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej dla działki nr ewid 207/2 w Łubowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy Łubowo 1 62-260 Łubowo w dniach od 09.06.2017r do 29.06.2017r w godzinach urzędowania.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-2.html