OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Leśniewo, obejmującego część działki nr ewidencyjny 37/2, w gminie Łubowo wraz z prognozą oddziaływa

2017-10-06 06:00:00

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmian.) oraz w związku z podjęciem przez Radę Gminy w Łubowie uchwały Nr XXVII/305/2013 z dnia 23.08.2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-2.html