Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...Chwałkówko

2014-06-27 06:00:00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr z 2012r. poz. 647 j.t z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Łubowo

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu.html