Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2014-08-29 06:00:00

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm. ) oraz art. 39, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na srokowsko(j.t.Dz. U. z 2013r poz. 1235) i w oparciu o uchwałe Rady Gminy Łubowo nr XXIV/253/2013 z dnia 25.03.2013r. o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo Wójt Gminy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium.html