fotografia Wody Polskie

Ostrzeżenie od Wód Polskich

  • Dodano: 2021-07-15 08:58:32
  • 258 wyświetleń
  • Drukuj

Wody Polskie ostrzegają: Niszczenie bądź uszkadzanie brzegów rzek i jezior jest przestępstwem!

Pracownicy Wód Polskich odnotowują coraz więcej przypadków niszczenia brzegów rzek i jezior. Każde takie działanie prowadzi do pogorszenia jakości wód oraz przyspiesza degradację jeziora i jego eutrofizację.

Takie  postępowanie ma charakter świadomy i przynosi korzyści tak naprawdę tylko wybranej grupie osób lub konkretnej instytucji czy przedsiębiorstwu. Te działania to głównie zasypywanie brzegów gruzami, ziemią lub piaskiem w celu wykonania plaży oraz wykonywanie różnego rodzaju nasypów ziemnych lub przekopów. Towarzyszy im wycinanie lub całkowite niszczenie przybrzeżnych szuwarów i zadrzewień oraz rozkładanie plandek, mających zahamować wzrost roślinności. Często te prace wykonywane są przy pomocy koparek, co dodatkowo niszczy strukturę brzegu. Osoby, dopuszczające się tego rodzaju działań powinny zdawać sobie sprawę z tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 230 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1556) – Zakazuje się niszczenia lub uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, brzegów wód morskich oraz budowli, w tym murów, niebędących urządzeniami wodnymi, tworzących brzeg, a także gruntów pokrytych śródlądowymi wodami powierzchniowymi. Ich czyny noszą zatem znamiona przestępstwa bądź wykroczenia.

Na szczególną uwagę zasługuje również ogromna ilość nielegalnych pomostów, którym towarzyszą wskazane wyżej działania oraz liczne śmieci. W wielu miejscach zdarzają się także nielegalne pobory wody. Zmorą wielu jezior, są coraz częściej wykonywane tzw. platformy pływające, stanowiące pomosty o konstrukcji pływającej. Właściciele tych obiektów w takich przypadkach chcą wyraźnie pominąć uzyskanie stosownych pozwoleń. Należy również wspomnieć, że te działania wykonywane są w większości na terenach chronionych tj. Natura 2000 czy parki krajobrazowe. Dewastując brzegi, osoby te niszczą cenne siedliska przyrodnicze i przyspieszają eutrofizację akwenów i rzek.

Warto zaznaczyć, że przy budowie pomostów czy kei żeglarskich wycina się szuwary, niszcząc ich ciągłość, a w konsekwencji eliminując potencjalne miejsca lęgowe ptactwa wodnego. Nie można pomijać również faktu, że przybrzeżne szuwary w pobliżu zabudowań, znajdujących się nad jeziorami stają się często miejscem składowania odpadów organicznych, powstających przy użytkowaniu działek, odpadów budowlanych i wielu innych, jak np. kanapy, opony, lodówki, pralki itd. Zabudowa nie tylko zmniejsza zdolności buforowe strefy przybrzeżnej, ale prowadzi często do wzrostu skażenia tego obszaru, np. paliwem i metalami ciężkimi, pochodzącymi z samochodów osób przyjeżdżających wypocząć na działce.

Innym, coraz częściej odnotowywanym procederem jest grodzenie posesji, uniemożliwiające swobodny dostęp do brzegów rzek czy jezior. Art. 232 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) mówi o tym, że „Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar” Tego rodzaju działania są więc niezgodne z prawem i nie będą one tolerowane przez Wody Polskie.

Należy podkreślić, że niszczenie bądź uszkadzanie brzegów rzek i jezior jest przestępstwem, za które grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do roku więzienia. Bezpośrednie stwierdzenie działań kwalifikowanych jako przestępstwo lub wykroczenie stanowi przesłankę do wystąpienia przez pracowników Wód Polskich ze stosownym wnioskiem do właściwych w tym zakresie organów (Policja, Prokuratura). Jednocześnie sprawca otrzymuje nakaz naprawienia szkód i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Jeśli sam tego nie zrobi zostanie on obciążony kosztami tych prac. Podobne postępowanie czeka właścicieli nielegalnie postawionych pomostów.

Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

kliknij tutaj