Oznakuj swoją posesję !!

2016-03-24 09:50:31

Komunikat

Łubowo, dnia 2016-03-14 Komunikat Oznakuj swoją posesję Wójt Gminy Łubowo uprzejmie informuje, że właściciele nieruchomości, administratorzy, dozorcy lub użytkownicy nieruchomości są zobowiązani do umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Brak tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości powoduje utrudnienia w codziennej pracy służ odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek – Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe. Obowiązek oznaczenia posesji wynika wprost z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawa Geodezyjnego i kartograficznego. Uchylanie się od jego realizacji, a także realizowanie go w niewłaściwy sposób (np. poprzez utrzymanie tabliczki w niewłaściwym stanie), jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 zł, albo karą nagany. Wójt Gminy Łubowotreść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,oznakuj-swoja-posesje-.html