Postanowienie

  • Dodano: 2018-11-15 06:00:00
  • 1448 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 63 ust.1 i ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), a także uwzględniając § 3 ust. 1 pkt 52 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku: ENERGY SOLAR 16 Sp. z o. o. reprezentowanego przez RTB Developer Sp. z o.o. z siedzibą ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk

Załączniki
Postanowienie