POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu

2018-10-16 06:00:00

Na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 62 ust 1, art. 63 ust.1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), a także uwzględniając § 3 ust. 1 pkt 52 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku: ENERGY SOLAR 16 Sp. z o. o. reprezentowanego przez RTB Developer Sp. z o.o. z siedzibą ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk i zasięgnięciu opinii:

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,postanowienie-w-sprawie-potrzeby-przeprowadzenia-oceny-oddzialywania-przedsiewziecia-na-srodowisko-2.html