Wykreślenie z CEIDG.

2019-02-11 10:44:23

Urząd Gminy Łubowo uprzejmie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2019r. przedsiębiorca posiadający wiele wpisów w CEIDG powinien uzupełnić wybrany wpis o wymagane dane ewidencyjne i informacyjne. Po upływie tego terminu wpisy, które nie zawierają wymaganych danych zostaną wykreślone z CEIDG.

Dane ewidencyjne przedsiębiorcy – zmiany tych danych należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia:

- imię i nazwisko oraz dodatkowe określenia włączone do firmy,

- oznaczenie „w spadku”, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny,

- PESEL (lub data urodzenia jeśli nie posiada nr PESEL), REGON, NIP (o ile posiada),

- informacje o obywatelstwie,

- adres do doręczeń, adres stałego wykonywania działalności (jeśli przedsiębiorca posiada

  takie miejsce),

- adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z     oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danych przypadku możliwe

- inne dane kontaktowe (mail, strona www, nr telefonu) o ile zostaną zgłoszone we wniosku

  CEIDG- 1,

- przedmiot wykonywanej działalności ( w tym jeden przeważający),

Dane informacyjne  (pozostałe informacje wpisywane na podstawie wniosku lub z urzędu):

- data rozpoczęcia, zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności,

- data zaprzestania wykonywania działalności (jeśli zostanie zgłoszona we wniosku

  CEIDG – 1) oraz informacja o wykreśleniu z CEIDG,

- NIP i  REGON spółki cywilnej,

- dane przedstawiciela ustawowego, dane kuratora lub opiekuna,

- informacje dot. ogłoszenia, zakończenia lub umorzenia upadłości oraz dane syndyka,

- informacje dot. postępowania restrukturyzacyjnego,

- informacja o przekształceniu przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową,

- o zakazie prowadzenia działalności lub o zakazie wykonywania określonego zawodu,

- informacje o zakazie prowadzenia działalności zawiązanej z wychowaniem, leczeniem,

  edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,

- informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej – o ile zostanie podana we wniosku

   CEIDG-1.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,wykreslenie-z-ceidg.html