XXI Sesja Rady Gminy Łubowo

  • Dodano: 2020-11-30 16:13:35
  • 371 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U  z 2020r. poz. 713 oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U . z 2020r. poz. 374 z późn. zm) z w o ł u j ę  w trybie zdalnym XXI Sesję Rady Gminy Łubowo, która odbędzie się w dniu  07 grudnia (poniedziałek) o godz. 14.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Łubowo.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Imielnie dla obszaru obejmującego części działek nr ewid. 100/8 i 5043/3 – XXI/172/2020

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łubowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 – XXI/173/2020

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – XXI/174/2020

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2020-2030

  – XXI/175/2020

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na 2020r. – XXI/176/2020

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany Statutu Gminy Łubowo – XXI/177/2020

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubowo przyjętego uchwałą nr III/24/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 27.12.2018r.- XXI/178/2020

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – XXI/179/2020

15. Podjęcie uchwał w sprawie:

- wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Łubowo nadanego na mocy UCHWAŁY Nr XIV/122/2019 Rady Gminy Łubowo z dnia 30 grudnia 2019 r.

- XXI/180/2020

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Łubowo.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         /-/ Mirosław Nowak