Z A W I A D O M I E N I E

2018-06-21 06:00:00

Na podstawie art. 79 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że dla wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa stacji paliw z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 287 w obrębie geodezyjnym Łubowo, gmina Łubowo” w dniu:

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,z-a-w-i-a-d-o-m-i-e-1.html