Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Łubowo - transmisja.

2018-11-23 07:39:00

Przewodniczący Rady Gminy Łubowo zaprasza na II Sesję Rady Gminy Łubowo, która odbędzie się 28 listopada 2018r. o godz. 11:00

Na podstawie art.20.ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.

o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm/

 

zwołuję

II Sesję Rady Gminy Łubowo,

 

która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018r. godz.11,00

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Łubowie ,na którą serdecznie zapraszam.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Mirosław Nowak

 

 

 

Z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Gminy Łubowo.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad II Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

 

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 

1/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lednogórze

Północ dla obszarów: nr 1- nr 8 - /II/3/2018

 

2/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo - /II/4/2018

 

3/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w Imielnie dla obszaru obejmującego części działek nr ewid.:

100/8 i 5043/3 - /II/5/2018

 

4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w Dziekanowicach dla obszaru obejmującego działkę nr

ewid.: 177/2 - /II/6/2018

5/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru w Łubowie Centrum Południe - /II/7/2018

 

6/ umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.

Wierzyce oraz Przyborowo – etap III - /II/8/2018

 

7/ uchylenia Uchwały Nr XLVI/378/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 6 listopada

2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania

inwestycyjne - /II/9/2018

 

8/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego - /II/10/2018

 

9/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata 2018-2030

- /II/11/2018

 

10/ zmiany uchwały budżetowej na 2018r.- /II/12/2018

 

11/ powołania radnych do pracy w Komisji Rewizyjnej - /II/13/2018

 

12/ powołania radnych do pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

- /II/14/2018

 

13/ powołania radnych do pracy w Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

- /II/15/2018

 

14/ powołania radnych do pracy w Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,

Handlu i Usług - /II/16/2018

 

15/ powołania radnych do pracy w Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy

Społecznej - /II/17/2018

 

 

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Łubowo.

 

Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/ Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm/.

 


Link do transmisji obrad II Sesji Rady Gminy Łubowo

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zaproszenie-na-ii-sesje-rady-gminy-lubowo-transmisja.html