Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Łubowo

2018-12-18 09:39:00

Przewodniczący Rady Gminy Łubowo zaprasza na III Sesję Rady Gminy Łubowo, która odbędzie się 27 grudnia 2018r. o godz. 12:30

Na podstawie art.20.ust.1 ustawy  z dnia 08 marca 1990r.

o samorządzie  gminnym / Dz.U. z 2018, poz. 1432/

                                                              

                                            zwołuję

                        III Sesję Rady Gminy Łubowo,

  

 która odbędzie się w dniu 27 grudnia  2018r. godz.12,30                 

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubowie ,na którą serdecznie zapraszam.

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                       Mirosław Nowak

       

 

 

 Z  proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Gminy Łubowo.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad III Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

 

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 

1/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubowo - / III/20/2018

 

2/ ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych Gminy Łubowo - /III/21/2018

 

3/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

   Alkoholowych na rok 2019 - /III/22/2018

4/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

   –  / III/23/2018/

 

5/ przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie

   Gminy Łubowo - /III/24/2018/

6/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

    przestrzennego w FAŁKOWIE dla obszaru obejmującego działki nr ewid.:

   103/1, 103/2, 104/2 i części działek : 174/2, 175/5- /III/25/2018/

 

7/ przyjęcia programu współpracy Gminy Łubowo z organizacjami

    pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z

    dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

    2019 rok  - /III/26/2018/

 

8/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w

    domu” na lata 2019-2023- /III/27/2018/

 

9/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia

    wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ‘Posiłek w szkole i w

    domu” na lata 2019-2023-  /III/28/2018/

 

10 /określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku

      albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla

     osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w

    domu” na lata 2019-2023 - /III/29/2018/

 

11/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubowo na lata

    2019-2030 - /III/30/2018/

 

12/ uchwały budżetowej na 2019r. - /III/31/2018/

 

13/ warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat przy

      sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łubowo

    - /III/32/2018/

 

 

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Łubowo.

 

Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/ Dz.U. z 2018 poz. 1432/


link do transmisji obrad

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zaproszenie-na-iii-sesje-rady-gminy-lubowo.html