Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Łubowo

2019-03-25 07:35:00

Przewodniczący Rady Gminy Łubowo zaprasza na V Sesję Rady Gminy Łubowo, która odbędzie się 27 marca 2019r. o godz.10:00

Na podstawie art.20.ust.1 ustawy  z dnia 08 marca 1990r.

o samorządzie  gminnym / Dz.U. z 2019, poz. 506/

                                                              

                                            zwołuję

                        V Sesję Rady Gminy Łubowo,

  

 która odbędzie się w dniu 27 marca  2019r. godz.10,00                 

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubowie ,na którą serdecznie zapraszam.

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                       Mirosław Nowak

       

 

 

 Z  proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Gminy Łubowo.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad V Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie:

-  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubowo w 2019r .-  /V/42/2019/

 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie:

- wyrażania zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Pobiedziska - /V/43/2019/

 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

 -  /V/44/2019/

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie:

- współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu

  wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łubowo - /V/45/2019/

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego - /V/46/2019

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie:

 - zaciągnięcia kredytu długoterminowego - /V/47/2019

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na 2019r.- /V/48/2019

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie:

 - nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020

   środków stanowiących fundusz sołecki - /V/49/2019

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie:

-  wydzierżawienia gruntu w Fałkowie- /V/50/2019

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie:

-  zmiany uchwały Rady Gminy Łubowo Nr III/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w   sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 - /V/51/2019

17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łubowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Łubowo.

 

Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/ Dz.U. z 2019 poz. 506/

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_enS3juphKM

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zaproszenie-na-v-sesje-rady-gminy-lubowo.html