Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Łubowo

2019-05-13 15:00:56

Przewodniczący Rady Gminy Łubowo zaprasza na VI Sesję Rady Gminy Łubowo, która odbędzie się 16 maja 2019r. o godz.10:00

Na podstawie art.20.ust.1 ustawy  z dnia 08 marca 1990r.

o samorządzie  gminnym / Dz.U. z 2019, poz. 506/

                                                              

                                            zwołuję

                        VI Sesję Rady Gminy Łubowo,

  

 która odbędzie się w dniu 16 maja  2019r. godz.10,00                 

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Łubowie ,na którą serdecznie zapraszam.

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                       Mirosław Nowak

       

 

 

 Z  proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy Łubowo.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad VI Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie:

-  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w Gminą Pobiedziska w sprawie przekazania Gminie Pobiedziska zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -  /VI/54/2019/

 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały Nr V/44/2019 Rady Gminy Łubowo z dnia 27.03.2019r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego - /VI/55/2019/

 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały budżetowej na 2019r.- /VI/56/2019

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie:

- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych /VI/57/2019/

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie:

- wprowadzenia zmian w dokumencie „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy

 Łubowo na lala 2016-2023” - /VI/58/2019

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie:

 - określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Łubowo, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Łubowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków -  VI/59/2019

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie:

- wydzierżawienia niezabudowanych nieruchomości gruntowych - VI/60/2019

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie:

 - nabycia na własność Gminy Łubowo nieruchomości gruntowej w Lednogórze - VI/61/2019

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie:

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i mieszkaniowo-usługowej w Woźnikach rejon WĘZŁA WOŹNIKI dla obszaru działek nr ewid. 318, 31/1-  VI/62/2019

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie:

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekanowice dla obszaru działek nr ewid,: 213-243, 244/1, 244/2, 36/6 oraz części działek nr ewid. 38, 37/12 - VI/63/2019

 

17. Podjęcie stanowiska Rady Gminy Łubowo w sprawie: Oceny zasobów pomocy społecznej na 2018r. dla Gminy Łubowo

18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych za 2018r.

 

 

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Łubowo.

 

Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/ Dz.U. z 2019 poz. 506/

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zaproszenie-na-vi-sesje-rady-gminy-lubowo.html