Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Gminy Łubowo

2018-11-02 10:04:00

Przewodniczący Rady Gminy Łubowo zaprasza na XLVI Sesję Rady Gminy Łubowo, która odbędzie się 06 listopada 2018r. o godz 10:00

Na podstawie art.20.ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.

o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm/

 

zwołuję

XLVI Sesję Rady Gminy Łubowo,

 

która odbędzie się w dniu 06 listopada 2018r. godz.10,00

 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Łubowie ,na którą serdecznie zapraszam.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Mirosław Nowak

 

 

 

Z proponowanym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Łubowo.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad XLVI Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

 

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 

1/uchylająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej

dla Powiatu gnieźnieńskiego - /XLVI/377/2018

 

2 /zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne -

- /XLVI/378/2018

 

3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubowo na lata

2018-2030 - /XLVI/379/2018

 

4/ zmiany uchwały budżetowej na 2018r. - /XVLI/380/2018

 

5/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - /XVLI/381/2018

 

6/ obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego -

/XVLI/382/2018

 

7/ wynajęcia pomieszczenia użytkowego w Łubowie 2A - /XLVI/383/2018

 

 

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Łubowo.

 

 

 

Podstawa prawna urlopowania:

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/ Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm/.

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zaproszenie-na-xlvi-sesje-rady-gminy-lubowo.html