Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Łubowo z dnia 08 kwietnia 2019r

2019-04-15 11:19:59

W sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia

Zarządzenie

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zarzadzenie-nr-16-2019-wojta-gminy-lubowo-z-dnia-08.html