Zarządzenie Wójta Gminy Łubowo w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

2018-08-02 06:00:00

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art.207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U z 2018r. poz.917 ze zm.) oraz §15 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 2003r.. Nr 169, poz. 1650 ze zm) zarządzam co następuje:

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zarzadzenie-wojta-gminy-lubowo-w-sprawie-skrocenia-czasu-pracy-na.html