Zawiadomienie

2018-11-22 06:00:00

Na podstawie art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zawiadomienie-8.html