Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za odpady

2018-01-19 07:53:00

Z uwagi na cenę, uzyskaną w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów, która jest wyższa niż w latach ubiegłych oraz konieczność odbioru dodatkowej frakcji organicznej, Gmina Łubowo zmuszona jest zwiększyć miesięczną opłatę za odbiór odpadów od mieszkańców. Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że stawki opłat za wodę i ścieki pozostają bez zmian.

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

            Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/295/2017 Rady Gminy Łubowo z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 2 stycznia 2018 r., poz. 21) Wójt Gminy Łubowo zawiadamia, że:

od dnia 1 lutego 2018 roku

zmianie ulegną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosić:

 

•    13,00 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

•    21,00 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

 

           W związku z powyższym miesięczna wysokość opłaty począwszy od miesiąca lutego 2018 r. stanowi iloczyn nowej stawki i danych podanych w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Pouczenie

 •    Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

•    W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 7 dni.

•    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania w terminie, z góry do 25-go każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy.

•    Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 61/427-59-29 w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Łubowie, pok. nr 11.

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,zawiadomienie-o-zmianie-wysokosci-stawek-za-odpady.html