Zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych w roku 2016

  • Dodano: 2016-02-09 13:07:55
  • 6333 wyświetleń
  • Drukuj

Urząd Gminy Łubowo informuje o zmianie stawki za wywóz odpadów komunalnych

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

         Na podstawie uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Łubowo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz.8711) Wójt Gminy Łubowo zawiadamia, że:

 od dnia 1 lutego 2016 roku

zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosić:

 

  • 10,00 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 18,00 zł miesięcznie za osobę – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

 

           W związku z powyższym miesięczna wysokość opłaty począwszy od miesiąca lutego 2016 r. stanowi iloczyn nowej stawki i danych podanych w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

Pouczenie

 

  • Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

  • W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 7 dni.

 

  • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania w terminie z góry, do 25-go każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy.

 

  • Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 61/427-59-29 w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Łubowie, pok. nr 11.